INSCRIPCIÓ A L'ESPAI D'APRENENTATGE DE LLENGÜES DE LA URV
1.- DADES PERSONALS /DATOS PERSONALES /PERSONAL DETAILS
*1. Nom /Nombre /First name:  
*2. Cognom 1 /Apellido 1 /Surname:  
3. Cognom 2 /Apellido 2:
*4. DNI (12345678-X) o Passaport:  
*5. Adreça electrònica /E-mail:  
*6. Perfil URV /URV Profile:  
* Estudiant de /Estudiante de /Student profile:  
* Facultat o Escola /Faculty or School:  
* Lloc de treball /Lugar de trabajo /Work place: